top of page

Vedtægter for Vi ruller, Hjørring.

Tredje udgave 25-01-2019

§ 1 Navn og hjemsted

Klubben ”Vi ruller Hjørring” er stiftet den 19-10-2016 har hjemsted i Hjørring kommune.

Klubben er tilsluttet Rulle Sport Danmark, som er rulleskøjte Union under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er at fremme og dyrke rulleskøjteløb og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.

At udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.

At tilbyde en bred vifte af aktiviteter på rulleskøjter, således at der er noget for medlemmer på alle niveauer af rulleskøjteløb, som for eksempel ture, basistræning, camps og anden undervisning.

 

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 4 år.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægt og leve op til klubbens formålsbestemmelse.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske her: 

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles.

 

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

  

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for klubben, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægt.

 

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel, ved opslag i Klubbens Facebook gruppe, og mail til de medlemmer der ikke er på Facebook

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, stemmeretten for medlemmer mellem 4 og 15 år overgår til dennes forældre/værge, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

  5. Fastsættelse af kontingent.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

  8. Valg af en suppleanter til bestyrelsen.

  9. Valg af revisor

  10. Eventuelt.

 

 

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, næstformand, en kasserer/sekretær og yderligere to medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer over 15 år. jf. § 9

 

§ 14 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år i februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

 

§ 16 Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000,00 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 25.000,00 kr. godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige formål, klubbens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

bottom of page